Finanse w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Zarządzanie finansami i podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwie wymaga posługiwania się różnorodnymi instrumentami, narzędziami i technikami. Ich znajomość ułatwia sterowanie przebiegiem procesów i zjawisk związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych oraz analizowanie tych procesów i zjawisk. Możliwe jest w ten sposób ograniczanie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej i efektywniejsze zagospodarowanie postawionych do dyspozycji przedsiębiorstwa zasobów majątkowych. Decyzje finansowe stają bardziej racjonalne i sprzyjają umacnianiu pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Spośród wielu instrumentów zarządzania finansowego skoncentrujemy uwagę na stopach określających relację między efektem wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa a kapitałami zaangażowanymi w tą działalność oraz na wycenie strumieni finansowych w warunkach zmiennej wartości pieniądza w czasie.

Zasoby finansowe, którymi dysponuje przedsiębiorstwo mają określoną wartość wyrażoną w pieniądzu. Powszechnie wiadomo, że wartość pieniądza jest zmienna w czasie. Określona kwota pieniężna ma aktualnie większą wartość, niż ta sama nominalnie kwota w przyszłości. Podstawową przyczyna takiego stanu rzeczy jest inflacja. Obok inflacji wpływ na zmienną wartość pieniądza mają: ryzyko, preferencje dla bieżącej konsumpcji oraz zróżnicowanie możliwości angażowania zasobów finansowych w działalność inwestycyjną. Wartość zasobów pieniężnych pozostających do dyspozycji podmiotu gospodarującego zależy więc od tego, kiedy owe zasoby znajdą się w posiadaniu przedsiębiorstwa. Trudno jest w tej sytuacji wyobrazić sobie podejmowanie decyzji finansowych bez przeprowadzenia rachunku wartości pieniądza w czasie. Rachunek ten jest niezbędny przy porównywaniu sum pieniężnych płaconych i otrzymywanych w różnych okresach przy rozważaniu możliwości angażowania kapitałów, w ocenie zasadności reinwestycji zysku, w trakcie analizy opłacalności projektów rozwojowych itp. Obszarów wykorzystania rachunku wartości pieniądza można wymieniać jeszcze wiele. Z punktu widzenia zarządzania finansami przedsiębiorstwa znaczenie szczególne ma zastosowanie rachunku zmiennej wartości pieniądza przy rozpatrywaniu alternatywnych wariantów. Podejmowanie działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa jest obarczone stosunkowo dużym ryzykiem i wymaga z reguły bezpośredniego udziału dawcy kapitału w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Staje się on bowiem właścicielem przedsiębiorstwa i musi się wykazać aktywnością, aby działalność gospodarcza przyniosła określone efekty.

kredyt hipoteczny - rata kredytu Previous post Inflacja a budowa domu – czy wzięcie kredytu ma sens?
kredyt rata Next post Cena kredytu
Global - Biuro rachunkowe Wrocław